2 Nov 2011

Cerita...Penyederhanaan Abjad

LIPI (Lembaga Ilmu Penyederhanaan Indonesia) akan memformulakan aturan baru dalam penggunaan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengurangi jumlah abjad pada bahasa Indonesia. Abjad yang digunakan saat ini berjumlah 26 huruf. Para pakar komunikasi merasa ke-26 abjad tersebut masih terlalu banyak, lagi pula ada beberapa abjad yang jarang digunakan.

Pertama, huruf X diganti dengan gabungan huruf K dan S kebetulan hampir tidak ada kata dalam bahasa Indonesia asli yang menggunakan huruf X ini, kebanyakan merupakan serapan dari bahasa asing, misal taxi menjadi taksi, maximal menjadi maksimal. Selanjutnya, huruf Q diganti dengan KW, kata-kata yang
menggunakan huruf ini juga sangat sedikit sekali seperti kwalitas. Huruf Z diganti menjadi C. Tidak ada alasan kuat tentang hal ini. Huruf Y diganti dengan I. Hal ini dilakukan sebab bunii huruf tersebut mirip dengan I. Lalu huruf F dan V keduania diganti menjadi P.Pada lepel ini masih belum terjadi perubahan iang signipikan. Hurup W kemudian diganti menjadi hurup U. Berarti sampai saat ini kita sudah mengeliminasi 7 hurup. Hurup iang bisa kita eliminasi lagi adalah R, mengingat baniak orang iang kesulitan meniebutkan hurup tersebut. R kita ganti dengan L. Selanjutnia, gabungan hulup KH diganti menjadi H, iang paling belpengaluh adalah hulup S iang diganti menjadi C. Hulup G juga diganti menjadi K. Dan hulup J juga diganti menjadi C, caia laca cudah cukup untuk hulup-hulup konconannia.

Cekalank kita kanti hulup pokalnia. Cuma ada lima hulup pokal A, I, U, E, O. Kita akan eliminaci dua hulup pokal. Hulup I mencadi dua hulup E iaitu EE. Cementala hulup U mencadee dua hulup O iaitoo OO. Cadi, campe cekalank, keeta belhaceel menkulangee hooloop-hooloop keeta. Kalaoo keeta tooleeckan lagee, Hooloop-hooloop eeang telceeca adalah : A,B,C,D,E,H,K,L,M,N,O,P,T. Haneea ada 12 belac hooloop!! Looal beeaca bookan? Padahal cebeloomneea keeta pooneea 26 hooloop. Eenee adalah penemooan eeang cankat penteenk dan cikneepeekan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar